НОРМАТИВНІ ТА СУДОВІ АСПЕКТИ ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2292.2023/1-57/103-110

Ключові слова:

відступлення права вимоги, добровільна і примусова цесія, цесіонарій, цедент, факторинг, зобов’язання, національне правове регулювання відступлення права вимоги, міжнародно-правове регулювання відступлення права вимоги, уніфікація, перехід прав кредитора до третіх осіб на національному та міжнародному рівнях.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей інституту відступлення права вимоги (цесії) в законодавстві України та зарубіжних країн. Крім того, невід’ємною частиною дослідження виступає практичний аспект застосування інституту цесії українськими та іноземними судами. Ключову дослідницьку увагу приділено питанням уніфікації норм про відступлення права вимоги в міжнародних актах, таких як Конвенції УНІДРУА про міжнародний факторинг 1988 року, Конвенції ООН про відступлення дебіторської заборгованості в міжнародній торгівлі 2001 року та інш. Розглядається проблематика трансформації конструкції відступлення права вимоги (цесії) у випадку переведення заставлених суб’єктивних цивільних прав за рішенням суду. Виокремлено важливісіть встановлення у положеннях цивільного законодавства окремого правового регулювання для договорів «фінансування під відступлення права грошової вимоги».

Посилання

Підопригора О.А. Римське приватне право: Підруч. для студ. юрид. вищих навч. закладів. – 3-є вид., перероб. і доп. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001.

Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2006.

Пухан І., Поленак-Акимовська М. Римське право: Базовий підручник / Пер. з макед. В.А. Томсинова, Ю.В. Філіппова; Під ред. В.А. Томсинова, Ю.В. Філіппова; Під ред. В.А. Томсинова. - М.: Зерцало, 1999.

Франчозі Дж. Інституційний курс римського права: Пер. з італ. / Відв. ред. Л.Л. Кофанов. - М.: Статут, 2004.

Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2006.

Французький цивільний кодекс (Кодекс Наполеона) / Пер. з франц. В. Захватаєва; Передм. А. Довгерт, В. Захватаєв; Додатки 1 - 4 В. Захватаєва; Відп. ред. А. Довгерт - К.: Правда, 2006 - 1008 с.

Жалінський А., Реріхт А. Введення в німецьке право. - М.: Спарк, 2001.

Про міжнародний факторинг: конвенція УНІДРУА від 1988 року [Електронний ресурс] Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/go/995_210.

Тараба Н. В. Зовнішньоекономічні угоди з комерційним фінансуванням : дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / Н. В. Тараба. – К., 2007. – 223 с.

Внукова Н. М. Основи факторингу / Н. М. Внукова. – К. : Знання КОО, 1998. – 174 с.

Брагінський М. І., Вітрянський В. В. Договірне право. Книга п'ята. У двох томах. Том 1: Договори про позику, банківський кредит і факторинг. Договори, спрямовані на створення колективних утворень / М. І. Брагінський, В. В. Вітрянський. - М. : Статут, 2006. - 736 с.

Новосьолова Л. А. Правочини відступлення права (вимоги) у комерційній практиці. Факторинг / Л. А. Новосьолова. - М. : Статут, 2004. - 494 с.

Про міжнародний факторинг: конвенція УНІДРУА від 1988 року [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/go/995_210.

Цивільний кодекс України: Кодекс від 16.01.2003 № 435-IV – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/go/435-15.

Report on the contract of factoring prepared by the Sectretariat // UNIDROIT International institute for the unification of private law. – UNIDROIT Study LVIII. Doc. 1. – 1979. – 23 p.

Приходько А. А. Договір міжнародного факторингу в міжнародному праві. А. Договір міжнародного факторингу в міжнародному приватному праві: дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / О. О. Приходько - М., 2005. - 234 с.

Токунова А. Окремі питання щодо послуг, які надаються за договором факторингу / А. Токунова // Право України. - 2012. - № 6.- С. 296–301.

UN convention on the assignment of receivables in the international receivables in the in-ternational trade from 2001 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unci-tral.org/pdf/english/texts/payments/receivables/ctc-assignment-convention-e.pdf.

Брагінський М. І., Вітрянський В. В. Договірне право. Книга п'ята. У двох томах. Том 1: Договори про позику, банківський кредит і факторинг. Договори, спрямовані на створення колективних утворень / М. І. Брагінський, В. В. Вітрянський. - М. : Статут, 2006. - 736 с.

United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade (New York, 2001) | United Nations Commission On International Trade Law. United Nations Commission On International Trade Law | URL: https://uncitral.un.org/en/texts/securityinterests/conventions/receivables (дата звернення: 17.10.2023).

UN convention on the assignment of receivables in the international receivables in the international trade from 2001 [Electronic resource] Access mode: http: //www.uncitral.org/pdf/english/texts/payments/receivables/ctc-assignment-convention-e.pdf.

Захист прав кредиторів при лізингу повітряних суден | Блог Interlegal. Блог Interlegal. URL: https://corporate.interlegal.com.ua/zahist-prav-kreditor-v-pri-l-zingu-po/ (дата звернення: 19.10.2023).

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду у справі № 910/6648/18 від 25 червня 2019 року. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/82772636 (дата звернення: 22.10.2023).

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 11 вересня 2018 року у справі № 909/968/16. URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/76860058?ch=1013074 (дата звернення: 22.10.2023).

Пушай В.І. Проблемні аспекти здійснення заміни осіб у зобов’язаннях: Форум права: особи електрон. наук. фахове вид. 2013. № 3 С. 505. URL: http://www.nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2013_3_84 (дата звернення: 22.10.2023).

Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті: Закон України від 03 червня 2014 р. № 1304-VІІ. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 28. Ст. 940 (зі змінами).

Постанова Верховного Суду України від 11 грудня 2013 р., судова справа № 6-124цс13. URL: http://reyestr.court.gov.ua/ Review/36369575 (дата звернення: 23.10.2023).

Постанова Вищого господарського суду України від 16 грудня 2014 р., судова справа № 39/5005/4527/2012. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/41982824 (дата звернення: 22.10.2023).

Годеме Е. Загальна теорія зобов'язань / пер. з франц. І.Б. Новицького.: Юрид. вид. М-ва юстиції СРСР, 1948. С. 465.

Завантаження

Опубліковано

2024-06-05